Poľovníctvo

Súčasnosť poľovníckeho združenie Pľaša Ruské

ÚVODOM  tejto časti poľvníctva chceme poľovníkov a laickú obec informovať o platnej legislatíve,zásadach lovu a chovu a vyzdvihnuť prácu poľovníckého združenia v prospech všetkých vlastníkov.Chceme zdôrazniť,že to čo často krát stretávame v našom katastri nieje dobre vyzbrojený bukanier z pirátskych čias,ale je to náš kultivovaný poľovník s kladným vzťahom k prírode a zveri.

LEGISLATÍVA je dana zákonom NR SR č.99/1993,ktorý definuje poľovníctvo ako súhrn činnosti zameraných na zachovanie, zveľaďovanie,ochranu a optimálne využívanie geofondu zveri ako ako prírodného bohatstva.

PRÁVO POĽOVNÍCTVA patrí vlastníkovi pozemku a vykonáva ho užívateľ poľovného revíru.Právo poľovníctva možno vykonávať podľa zákona len napoľovných pozemkoch.

POĽOVNÝ REVÍR je základnou organizačnou a plánovacou jednotkou v poľovníctve.Jelenia výmera revíru musí byť minimálne 2000 ha,srnčia 1000 ha.

CHOV ZVERI zahrňuje odborné zásahy sledujúce tieto  biologické ciele:

 • zachovanie rovnováhy medzi početnosťou raticovej zveri a prostredím.            
 • udržiavanie prírorodnej kvality genofondu zverí.
 • cielené zvyšovanie chovnej kvality zverí.
 • úpravú populácie zveri naoptimálnu početnosť
 • zachovanie biodiverzity zvyšenie početnosti malej zveri.

Uživateľ revíru je povinný udržiavať početnosť zveri na úrovní normovaných kmeňových stavov. Na úrovní okresov sa každoročne konajú povinné chovateľské prehliadky trofeji, na ktorých sa hodnotí nielen správnosť vykonaného odstrelu srnčej zverí podľa jej chovnosti, ale aj to, či sa dodržala predpísaná veková a sexuálna štruktúra lovu.

OCHRANA POĽOVNÍCTVA zahrňa ochranu zveri pred nepriaznivými vplyvmi prostredia,chorobami, škodlivými zásahmi ľuďí,  predátormi, líškami, krkavcovitými vtákmi, zabezpečenie pokoja v revíri, ochranu a tvorbu životného prostredia zveri a ochranu poľovníckych zariadení.

POĽOVNÍCKA STRÁŽ  sa určuje na každých aj začatých 500 ha výmery revíru.Poľovnícku stráž navrhuje združenie a ustanovuje príslušný obvodný úrad.Je vybavená služobným odznakom so štátnym znakom,ktorý nosi viditeľne pri výkone služby.Poľovnícka stráž je oprávnená zadržať a zistiť totožnosť osoby,ktorú pristihne pri neprávnenom výkone práva poľovníctva.Má právo odobrať zbraň a strelivo.

POĽOVNÍCKY HOSPODÁR.Za poľovníckeho hospodára môže byť ustanovená osoba ,ktorá mala najmenej 5 rokov poľovný lístok a úspešne zložila skúšku pre poľovníckych hospodárov,alebo je absolventom lesníckej školy.Je povinný vypracovať každý rok návrh plánu chovu a lovu zverí a poľovníckeho hospodárenia v revíri. Kontroluje ulovenú a jej označenie,vedie evidenciu vydaných povoleniek na poľovačku.

PLÁN POĽOVNÍCKEHO HOSPODÁRENIA je podmienený výsledkom každoročného sčítania zveri v revíri.Na základe sčítania a s prihľadnutím na celkový stav ekosystému v revíri sa spracuje plán poľovníckeho hospodárenia majmä plán lovu a chovu.Súčasťou ročných plánov je aj plán budovania poľovníckych zariadení a ďalších opatrení na zlepšenie chovu zveri.

LOV ZVERI. Loviť možno len zver, ktorá nie je celoročne chránená, a len v povolenom čase lovu, ktorý určuje prislušná vyhláška o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri. Viď kalendár lovu.

Kalendár lovu zveri žijúcej v poľovnom revíri Ruské podľa vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení č. 227/2010 Z. z., v znení č. 125/2012 Z. z. a v znení č. 489/2013 Z. z.

POUŽÍVANIE POĽOVNÝCH PSOV je povinné používať pri výkone poľovného práva v revíre.Poľovne upotrebiteľný pes je čistokrvný pes poľovného plemena uznaného Medzinárodnou kynologickou federáciou s preukazom pôvodu,ktorý absolvoval príslušnú skúšku z výkonu.

ZAKÁZANÉ SPOSOBY LOVU.Poľovať na zver možno len povoleným spôsobom.Zakazuje sa:tráviť zver,usmrcovať plynom, vydymovať,chytať do slučiek,želiez,na lep a na háčiky.Loviť srnčiu zver guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiu ako 1000 J na 100 m. a ostatnú raticovú zver 1500 J.Používať na lov zveri mieridla a puškové vybavené hľadačíkom na streľbu v noci,infrazameriavače, noktovízory,laserové zameriavače,zameriavače so zosilnením svetla, loviť zver z motorových vozidiel,loviť zver v noci, a to hodinu po západe slnka a hodinu pred východom slnka,okrem diviačej a dravej zveri,kde je povolený lov v noci,ktorá začína v deň splnu ako aj dve noci pred a dve po tejto noci.

KONTROLA  A  ZUŽITKOVANIE ULOVENEJ ZVERI. Každý kus ulovenej,alebo nájdenej ešte zužitkovateľnej raticovej zveri musí byť ihneď po ulovení,nájdení,alebo dohľadaní označený plombou na nohe.Značky vydáva a eviduje poľovnícky hospodár. Súčasne musí byť úlovok zapísaný do povolenia na poľovačku.Až potom možno so zverou manipulovať.Prepravovaná zver musí mať lístok o povode a musia byť splnené aj platné veterinárne predpisy 

Úlohy a činnosť PZ Pľaša Ruské od jeho vzniku

Od ustanovujúcej členskej schôdze od roku 1994 prešlo naše PZ rôznymi zmenami, či už zmenami vo funkcii predsedu poľovníckeho združenia, vo funkciách členov výboru PZ alebo aj v členskej základni.

V súčasnosti má PZ 34 členov, teba našu členskú základňu posilnilo dvadsaťtri nových členov a z PZ odišli štyria členovia a traja členovia zomreli. Boli uzatvorené nové nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva, ktoré sú platné do roku 2013.

 1. Základnou úlohou PZ Pľaša Ruské je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy PZ:
  • a) vypracovávať plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje dôsledné plnenie schválených plánov,
  • b) starať sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného prostredia.
  • c) robiť opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,
  • d) starať sa o udržiavanie potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov,
  • e) budovať poľovnícke zariadenia ( kŕmidla, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky, poľovnícke chaty a pod.),
  • f) spolupôsobiť s ostatnými organizáciami a orgánmi na aktívnej ochrane prírody a životného prostredi
 2. Zabezpečovať hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku, s ktorým hospodári.
 3. Výchovne pôsobiť na svojich členov a starať sa o ich odborný rast.
 4. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov.
 5. Propagovať poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne vykonávať iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľadeniu poľovníctva.

Okrem tejto činnosti naše poľovnícke združenie úzko spolupracuje s LPUPS Ruské pri udržiavaní resp. kosení cintorína, organizovaní tradičných stretnutí rodákov a odpustových slávnosti na „Svjatu Marju“ formou podávania občerstvenia a poľovníckeho guľášu.

Pevne veríme, že táto spolupráca vydrží pre prospech všetkých „ ruščanov“, k čomu všetkých želám pevné zdravie, veľa pozitívnej mysle a veľa pekných zážitkov v lone prírody od Koroľovoho mosta až po Mohlicu a od Soplišča po Kuzmovec.

S pozdravom Lovu a lesu zdar.

Zdilajte na Vašich socialnych siťach